,

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình giao thông

Phạm Hoàng - huongtrang.co@gmail.com
HỎI:

Đơn vị tôi đang làm tư vấn thiết kế 1 dự án đường giao thông nông thôn A, 6,5km. Loại công trình giao thông cấp IV. CHo tôi hỏi, theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP, tuyến đường trên có phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại mục số Cột 5, mục 20 “Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 05 km đến dưới 30km” thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch BVMT. Như vậy Dự án bạn nêu thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch BVMT theo quy định

Câu hỏi cùng chuyên mục