,

Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Lê Hùng - lehungmtqt@gmail.com
HỎI:

Kính gửi quý Sở.
Chúng tôi là Cơ sở chế biến mủ cao su; đã đầu tư hệ thống xử lý nước theo theo công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí. Tổng diện tích mặt bằng sử dụng khoảng 1,0ha
Nước thải đầu ra ước tính trên lượng nước sử dụng cho quá trình chế biến mủ khoảng 150m3/ngày.
Tuy nhiên, một thực tế rằng trong những năm vừa qua, do nhu cầu thị trường giảm; công suất của Nhà máy giảm và lượng nước thải đầu ra sau khi xử lý chỉ được lưu chứa trong hệ thống xử lý mà không thải ra môi trường tiếp nhận. Nước thải tại hồ sinh học cuối cùng của HTXL được cơ quan chức năng phân tích đạt Quy chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT.
Do vậy, chúng tôi có phải lập thủ tục xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước không? Nếu có thì lập theo mẫu phụ lục nào của Thông tư 27/2014/BTNMT.
Kính mong Quý cơ quan trả lời sớm, để Công ty hoàn tất các thủ tục BVMT theo quy định.
Xin trân trọng cám ơn

TRẢ LỜI:
Về nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Nước thải như trường hợp bạn nêu, mặc dù đã được xử lý đạt quy chuẩn nhưng vẫn là nước thải. Vì vậy, theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Luật Tài nguyên nước, hồ sinh học của đơn vị phải được chống thấm.

Nếu hồ sinh học chưa được chống thấm thì không được coi là công trình xử lý nước thải, việc xả nước thải vào hồ cần phải được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải như đối với hồ tự nhiên. Khi đấy, đơn vị phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Do đơn vị đã đi vào hoạt động và đang xả nước thải nên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải phải lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước theo mẫu số 36 quy định tại phụ lục của Thông tư số 27/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 

Câu hỏi cùng chuyên mục