Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp

Vũ Vân Anh - rabbit1808@gmail.com
HỎI:

Xin hỏi về thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ đối với các doanh nghiệp?
1. Đối với doanh nghiệp nằm trong các CCN thì thời gian nộp báo cáo quan trắc định kỳ và thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường được quy định như thế nào? thời gian nộp cụ thể được quy định tại NĐ, TT nào?
2. Đối với các doanh nghiệp không thuộc các khu, CCN thì thời gian nộp như thế nào?
3. Đối với các doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM thuộc thẩm quyền của tỉnh thì có phải nộp BC quan trắc và báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho UBND huyện nơi có dự án hay không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên về Môi trường, chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (trong báo cáo có lồng ghép báo cáo về hoạt động công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, việc quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu theo hướng dẫn tại phụ lục IV của Thông tư).

Chế độ báo cáo định kỳ hàng năm (tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31/12), gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo. Do vậy báo cáo chỉ thực hiện lập 01 lần/ năm. Báo cáo được gửi về Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời chủ cơ sở, doanh nghiệp phải lưu giữ tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Do vậy, các doanh nghiệp nằm trong CNC và doanh nghiệp nằm ngoài đều phải có trách nhiệm thực hiện quy định trên. Ngoài ra, doanh nghiệp được phê duyệt ĐTM thuộc thẩm quyền của tỉnh không phải nộp báo cáo quan trắc môi trường cho UBND cấp huyện, tuy nhiên phải có trách nhiệm cung cấp báo cáo khi có yêu cầu để phục vụ thanh tra, kiểm tra.

Câu hỏi cùng chuyên mục