,

thủ tục tách đất

Phạm Bích Tuyên - hoangviduc2014@gmail.com
HỎI:

cho mình xin hỏi: khi nộp đơn xin tách đất do cha mẹ tặng/ cho lại con cái. văn phòng quản lý đất đai thành phố đã tiếp nhận đơn, thì trong thời gian bao lâu tới đo đạc ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Việc đăng ký trích đo địa chính thửa đất để thực hiện các quyền (trước khi thực hiện quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) là do nhu cầu của người sử dụng đất thỏa thuận với đơn vị đo đạc có đủ tư cách pháp nhân về hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định hiện hành; không quy định về thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Do nhân lực thực hiện đo đạc của Văn phòng Đăng ký đất đai còn ít, máy móc trang thiết bị thực hiện còn thiếu, khối lượng công việc nhiều; do đó chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Để đẩy nhanh thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1357/STNMT-VPĐK về việc trích đo địa chính chia tách thửa đất để thực hiện quyền của người sử dụng đất, gửi UBND xã, phường, thị trấn đề nghị thông báo cho người sử dụng đất có nhu cầu trích đo địa chính để chia tách thửa đất liên hệ với các đơn vị đo đạc có đủ tư cách pháp nhân trong và ngoài tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp thông tin một số đơn vị đo đạc trên địa bàn tỉnh (ngoài Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố) để người sử dụng đất thuận tiện liên hệ, như:

- Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; Số điện thoại liên hệ: 02076250724.

- Công ty TNHH Hà Tuyên, địa chỉ: Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; Số điện thoại liên hệ: 02073815666.

- Công ty TNHH Phạm Vũ; Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang; Số điện thoại liên hệ: 02073810714.

Đề nghị ông/bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố (nơi đã tiếp nhận đơn) để được biết thêm chi tiết.

Câu hỏi cùng chuyên mục