,

Quản lý đất đai

Lương Thị Huệ - Tổ 9 phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang
HỎI:

Gia đình chúng tôi có mảnh đất tên chủ hộ là: Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thanh Phương tại tổ 9 Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đã đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang và được đơn vị cử cán bộ đo đạc từ tháng 12/2021 nhưng đến nay chưa thấy có thông tin về kết quả. Đề nghị hoàn thiện hồ sơ mảnh trích đo cho tôi để tôi thực hiện các thủ tục tiếp theo?

TRẢ LỜI:

Vấn đề Bà hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Ngày 14/12/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã cử cán bộ tiến hành đo đạc tại thực địa và lập hồ sơ mảnh trích địa chính thửa đất theo đề nghị của ông Nguyễn Thanh Phương và ông Nguyễn Văn Quý.

- Thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Phương đề nghị đo đạc cấp đổi thuộc thửa đất số 659, tờ bản đồ số 81, diển tích 135,0 m2 địa chỉ thửa đất: Tổ 9 (tổ 13 cũ) phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang đã được UBND thành phố Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận số BV413968, cấp ngày 26/9/2014, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 001620/YL.

- Thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Quý đề nghị đo đạc cấp đổi thuộc thửa đất số 263, tờ bản đồ số 15 , diển tích 135,0 m2, địa chỉ thửa đất: Tổ 18 phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang đã được Sở Tài nguyên và Môi trư tỉnh Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận số BT163794, cấp ngày 23/6/2016, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 01986

Căn cứ vào kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan 02 thửa đất nêu trên đều thuộc trường hợp đề nghị cấp đổi, diện tích đất tăng thêm. Theo Kết quả đo hiện trạng thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Phương tăng thêm 14,4 m2, Thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Quý tăng thêm 89,2 m2 và đã có công trình xây dựng trên đất nằm ngoài ranh giới được cấp giấy chứng nhận.

Đề nghị gia đình ông Nguyễn Thanh Phương và ông Nguyễn Văn Quý cung cấp bổ sung các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 7, Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Cụ thể: “Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất của diện tích đất tăng thêm” Để Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có căn cứ kiểm tra, rà soát và hoàn thiện và trình ký xác nhận mảnh trích địa chính thửa đất theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục