,

những văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra các trạm nước

hoàng khanh - phuc540@gmail.com
HỎI:

Cho tôi hỏi khi đoàn của trung tâm nước sạch tổ chức đi kiểm tra nghiệm thu công trình cung cấp nước sinh hoạt. Thì nội dung kiểm tra là gì...những quy định pháp luật hướng dẫn việc kiểm tra đó

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bạn như sau:

Nội dung bạn hỏi chưa cụ thể, nên Sở Tài nguyên và Môi trường không thể trả lời đầy đủ cho bạn được. Nếu là nghiệm thu xây dựng lắp đặt công trình, đề nghị bạn liên hệ với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để được cung cấp thông tin. Câu hỏi cùng chuyên mục