,

khai thác của tầu vàng trên sông lô

dinh huong - dinhhuong1989tq@gmail.com
HỎI:

Hiện nay trên địa bàn xã Chiêu yên, huyện Yên Sơn đang có tau khai thác vàng hoạt động trên sông lô. Hiện nay ở xã có thẩm quyền gì về việc quản lý kha tác của tau vàng này.

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Hiện nay trên địa bàn xã Chiêu Yên không có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng. Nếu có tàu như ông phản ánh trên sông Lô xuất hiện hoạt động thăm dò, khai thác vàng là hành vi vi phạm pháp luật. Việc quản lý, ngăn chặn trên địa bàn xã Chiêu Yên thuộc thẩm quyền của  Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên đã được quy định tại khoản 3 điều 18, luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 và Quyết định số 13/2007/QD-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể tại khoản 4 điều 6 trong quyết đinh đã quy định trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã như sau: “Khi phát hiện tình hình hoạt động khoáng sản trái phép phải tổ chức ngay lực lượng ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản hoặc thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, công an phụ trách khu vực để kịp thời tổ chức lực lượng phối hợp xử lý. Trường hợp không báo cáo, không ngăn chặn, không xử lý mà bị phát hiện thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện”.

Về việc này đề nghị ông trực tiếp báo ngay cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên triển khai các biện pháp ngăn chặn. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm yêu cầu UBND huyện Yên Sơn kiểm tra, xử lý ngay vụ việc.

Câu hỏi cùng chuyên mục