,

hỏi về bản bản đồ mốc ranh giới

Trương Hồng Thăng - nguyenthimaivfu@gmail.com
HỎI:

tôi là cán bộ của công ty cổ phần chè tân trào, hiện nay công ty đang lập hồ sơ ranh giới, mốc giới của công ty theo thiết kế kỹ thuật 1860 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 31/12/2010. Xin hỏi quý Sở trên bản đồ mốc ranh giới, mốc giới sử dụng đất của công ty cần phải được các cơ quan nào xác nhận (ký, đóng dấu)? xin Quý Sở cho biết?
Xin Chân thành cảm ơn

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
Thực hiện Đề án sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh, Công ty cổ phần chè Tân Trào đã được UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê 8922360,9 m2 đất tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/9/2012, số 337/QĐ-UBND ngày 16/10/2012, số 390/QĐ-UBND ngày 22/11/2012, số 476/QĐ-UBND ngày 26/12/2012, số 153/QĐ-UBND ngày 03/6/2013.
Kèm theo quyết định có Bản đồ thu hồi, cho thuê đất (trong đó thể hiện ranh giới đất của Công ty cổ phần chè Tân Trào). Bản đồ này được Công ty cổ phần chè Tân Trào, UBND các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường ký đóng dấu và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Câu hỏi cùng chuyên mục