,

Thuê đẩt để khai thác khoáng sản

Lê Minh Tùng - tung321202@yahoo.com
HỎI:

Sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, Công ty được cấp giấy phép khai thác khoáng sản với diện tích 10ha, sau khi Công ty giải phóng mặt bằng được 5 ha và được ký hợp đồng thuê đất. cho hỏi đối với diện tích còn lại Công ty không thỏa thuận được nên không thể ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp trên Công ty phải chịu trách nhiệm gì và phải thực hiện điều gì khi cơ quan có liên quan hỏi đến việc tại sao chưa thực hiện hợp đồng thuê đất đối với diện tích còn lại. Cám ơn Sở Tài nguyên và Môi trường.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trường hợp của Công ty là trường hợp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh; việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thông qua hình thức thỏa thuận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai. Hiện nay chưa có quy định hoặc văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước về xử lý đối với diện tích đất không thỏa thuận được.Vì vậy, công ty chưa phải chịu trách nhiệm gì. Tuy nhiên, việc chưa giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án và các nội dung khác của dự án đầu tư. Đề nghị công ty rà soát lại toàn bộ dự án, trường hợp phải điều chỉnh dự án thì liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi cùng chuyên mục