,

giay phep khai thac khoang san

dai dien co quan - trong0678@gmail.com
HỎI:

chúng tôi là những người đang làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, giấy phép khai thác mỏ đá đã hết. Theo kết luận của UBND tỉnh thi các công trường 06 được ra hạn mỏ đá. Vậy chúng tôi câng những thủ tục gì và cần gặp ai.

TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xin trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010:
Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:
  1. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;
  2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
Đối chiếu theo quy định này thì Công trường 06 không thuộc Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã. chính vì vậy, Công trường 06 không đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện cấp phép khai thác đá vôi cho Công trường 06 để tổ chức lao động cho các công trường viên. Nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định của Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.
1. Về trình tự thực hiện, thủ tục hồ sơ:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 59 Luật Khoáng sản; khoản 1, Điều 31, nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; cụ thể như sau:
a) Bản chính:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu số 07 của Thông tư số 16/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ TN&MT);
- bản đồ khu vực khai thác khoáng sản hệ VN, 2000, tỷ lệ 1/5.000 (để quản lý chung về hệ thống bản đồ, đề nghị Bản đồ khu vực khai thác làm tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở TN&MT);
- Thiết kế cơ sở, dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt của Chủ đầu tư (theo mẫu tại Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 của Bộ Công thương).
- Báo cáo của đơn vị về kết quả hoạt động khait hác theo giấy phép được cấp (số liệu báo cáo tính từ khi được cấp phép đến thời điểm xin cấp lại giấy phép).
- văn bản cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh trong hoạt động khoáng sản và về nơi tiêu thụ sản phảm.
b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận đầu tư;
- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định (kể từ khi được cấp phép đến thời điểm xin cấp lại giấy phép).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo môi trường kèm theo quyết định phê duyệt (hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, dự án cải tạo môi trường kèm theo giấy xác nhận) của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản tham gia ý kiến thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng;
- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu, có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khaongs sản.
2. Số lượng hồ sơ nộp về sở TN&MT: 02 bộ
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp với phòng Tài nguyên Khoáng sản – Sở TN&MT, số điện thoại: 0273.812.505 để được hướng dẫn và giải đáp.

Câu hỏi cùng chuyên mục