Xin cấp lại cam kết bảo vệ môi trường?

Phat Nhieu - npnhieu.lgcmag@gmail.com
HỎI:

cơ sở em có bản cam kết bảo vệ môi trường rồi. Nay cơ sở em thay đổi quy mô, công suất. Vây cho em hỏi thủ tục xin cấp lại bản cam kết bảo vệ môi trường như thế nào?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Cơ sở bạn thay đổi quy mô, công suất mà làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường; chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với kết quả tính toán trong cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc cơ sở bạn bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công xuất tương đương với đối tượng thuộc danh mục phụ lục II (danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường) quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nếu cơ sở của bạn có thay đổi quy mô, công xuất nhưng không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II nói trên bạn đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ hoặc bạn liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố nơi bạn cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục