Vấn đề môi trường trong việc chăn nuôi gà, vịt

Nguyễn Duy Thắng - thangduyhntea@gmail.com
HỎI:

Kính gửi sở TN và MT tỉnh Tuyên Quang.
Gia đình e hiện nay đang muốn phát triển chăn nuôi gà để phát triển kinh tế.
Hiện tại có một công ty họ muốn hợp tác với gia đình để chăn nuôi gà thịt. Quy mô chăn nuôi từ 10.000 con đến 15.000 con gà.
Vậy gia đình e phải làm những giấy tờ, thủ tục gì, ở cơ quan nào về vấn đề môi trường để tiến hành chăn nuôi ?
Kính mong nhận được sự quan tâm của quý sở.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các dự án trước khi đi vào hoạt động phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung câu hỏi của bạn chỉ đề cập quy mô chăn nuôi từ 10.000 con đến 15.000 con gà không nói rõ cụ thể về quy mô chuồng trại chăn nuôi do vậy chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn bạn tham khảo danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để biết thêm chi tiết đề nghị bạn liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố nơi bạn triển khai dự án hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ Số 429 Đường Trường Chinh, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang (ĐT: 0273.980.367).

Câu hỏi cùng chuyên mục