,

Làm thủ tục gì về môi trường trước khi mở xưởng chế biến gỗ

Nguyen Thi Oanh - oanh.tq@gmail.com
HỎI:

Nguyễn Thị Oanh – Hàm Yên, Tuyên Quang:

Trong thời gian tới tôi dự định mở một xưởng chế biến gỗ. Tôi nghe nói cần phải làm thủ tục gì đó về môi trường trước khi mở xưởng. Xin sở Tài nguyên và Môi trường cho tôi hỏi: Nếu phải làm thủ tục thì có lâu không và làm như thế nào, cơ quan nào giải quyết? Tôi xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, loại hình sản xuất, chế biến gỗ chỉ được đi vào hoạt động khi có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê quyệt.

Vì nội dung câu hỏi của bạn không đề cập cụ thể về quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của dự án do vậy chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn để bạn xem xét và áp dụng thực hiện:

Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Để biết thêm chi tiết đề nghị bạn liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố nơi bạn triển khai dự án hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục