Kiểm tra cam kết môi trường

Hùng - viethungtmb@yahoo.com.vn
HỎI:

Em muốn hỏi thời gian để kiểm tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan chức năng đối với đơn vị đã có cam kết bảo vệ môi trường là bao lâu?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Theo khoản 3, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường 2005: “Số lần kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường nhiều nhất là hai lần trong năm đối với một cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trừ trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó bị tố cáo là đã vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”.
  Như vậy, việc kiểm tra, thanh tra định kỳ của các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường đối với đơn vị là tối đa 2 lần/năm. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất đơn vị khi có tố cáo vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì không quy định số lần/năm.

Câu hỏi cùng chuyên mục