,

Hỏi về Thanh tra môi trường

Linh - phammylinh3009@gmail.com
HỎI:

Xin cho hỏi trong quá trình thực hiện thanh tra môi trường tại doanh nghiệp, công tác kiểm tra tại doanh nghiệp thì thường làm những công việc gì? xin cảm ơn.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
           1. Về trình tự, thủ tục
          Để tiến hành thanh tra một đơn vị bất kỳ thì phải có căn cứ để tiến hành thanh tra. Căn cứ để thanh tra là theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt hoặc thanh tra đột xuất khi phát hiện đơn vị đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
          Việc thanh tra phải được ban hành bằng quyết định của người có thẩm quyền. Trong quyết định thanh tra phải thể hiện về nội dung thanh tra, thời hiệu thanh tra, thời hạn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đoàn thanh tra và đơn vị được thanh tra.
Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra và đề cương gửi đơn vị được thanh tra để tổng hợp báo cáo gửi đoàn thanh tra; Tổ chức công bố quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra cho đơn vị được thanh tra biết.
          2. Nội dung thanh tra về môi trường
Để tiến hành thanh tra về môi trường của một đơn vị phải căn cứ vào từng loại hình. Trước hết phải xác định đơn vị thuộc diện phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản hoặc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Đối với đơn vị thuộc diện phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản hoặc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phải yêu cầu thực hiện.
Đối với đơn vị đã lập thì căn cứ những nội dung cam kết trong kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt để kiểm tra, đánh giá những nội dung  đơn vị đã thực hiện hoặc chưa thực hiện; những chỉ tiêu đạt, không đạt. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định cụ thể trong nghị định xử phạt (nghị định 179/NĐ-CP của Chính phủ)
          3. Phương pháp luận
          Để thực hiện tốt một cuộc thanh tra về môi trường bạn phải tự trả lời những nội dung sau:
          - Thanh tra môi trường để làm gì?
          - Thế nào là hành vi vi phạm về môi trường?
          (Nếu cần trao đổi trực tiếp thêm bạn có thể liên hệ số điện thoại 0913250458).

Câu hỏi cùng chuyên mục