Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Phùng Thế Tùng - tcr407@gmail.com
HỎI:

Xin hỏi : Nếu chúng tôi chỉ đo vẽ mặt cắt dọc và cắt ngang công trình. Thì có cần phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không?

TRẢ LỜI:

Nội dung Bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Điều 5, Thông tư 32 /2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 Quy định về Cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Nêu cụ thể về Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép như sau:

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.
2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
3. Xây dựng lưới toạ độ, độ cao quốc gia.
4. Xây dựng điểm trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.
5. Chụp ảnh, quét địa hình từ máy bay.
6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ.
7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ.
8. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.
9. Thành lập bản đồ hành chính các cấp.
10. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.
11. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.
12. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý.
13. Thành lập bản đồ chuyên đề.
14. Thành lập atlas địa lý.
15. Khảo sát, đo đạc công trình.
16. Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Như vậy trường hợp bạn hỏi cần phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 

Câu hỏi cùng chuyên mục