Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

Lăng Thị Mùi - langthimuitn@gmail.com
HỎI:

Xin hỏi quý sở, việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước trong báo cáo xả nước thải có phải đánh giá với tất cả các chỉ tiêu hay không? chỉ tiêu nào không cần đánh giá? Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI:
Với câu hỏi này của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bạn như sau: Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước trong báo cáo xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Thông tư 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể tại ý 3.2 phụ lục 3 phương pháp bảo toàn khối lượng ban hành kèm theo Thông tư quy định rõ: “b) Chất ô nhiễm cần đánh giá là tất cả các chất đã liệt kê trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước cho mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận và các chất ô nhiễm khác có trong nguồn thải nhưng chưa được liệt kê trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam…”

Câu hỏi cùng chuyên mục