ĐTM môi trường

Đỗ Anh Đức - anhduc95qm@gmail.com
HỎI:

Làm thế nào để biết đó là ĐTM cấp bộ hay ĐTM cấp sở hoặc nhỏ hơn là Kế hoạch bảo vệ mt ạ ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

(1) Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

(2) Dự án thuộc đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định Phụ lục IV, Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

(3) Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, trừ các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan trên.

(4) Thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT:

- Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Câu hỏi cùng chuyên mục