,

Cơ quan nào cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh?

Chu Van Hao - Chuhao@gmail.com
HỎI:

Chu Van Hao - Tuyen Quang:

Xin quý sở cho biết cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu đơn vị đang hoạt động khai thác cát, sỏi?

TRẢ LỜI:
Về vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tuyên Quang.
 
 
- Hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã có 14 đơn vị đã được cấp phép hoạt động khai thác cát, sỏi.

Câu hỏi cùng chuyên mục