Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nguyễn Hồng phong - nguyenhongphongtm@gmail.com
HỎI:

Tôi có một mảnh đất tại thị trấn vĩnh lộc,Chiêm Hóa đã được cấp sổ đỏ. Tôi muốn bán cho người khác thì có bắt buộc phải đo đạc lại không? Nếu không yêu cầu đo lại thì có đủ điều kiện và chuyển nhượng được không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, có quy định:Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Trong câu hỏi bạn chưa nêu rõ bạn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất hay chuyển nhượng một phần thửa đất. Việc sử dụng đất của bạn từ khi được cấp giấy chứng nhận QSD đất đến nay có biến động, như: chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất; tranh chấp đất đai hay không vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đủ căn cứ để trả lời bạn về việc có bắt buộc phải đo đạc lại không; có đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không (về điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng QSD đất quy định chi tiết tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013).

Đối với các trường hợp chuyển quyền toàn bộ thửa đất mà Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (Giấy chứng nhận gốc), như: giấy chứng nhận cấp chung nhiều thửa đất; giấy chứng nhận không thể hiện sơ đồ thửa đất; Giấy chứng nhận được cấp theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang) thì phải thực hiện đo đạc, trích đo, trích lục thửa đất trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.  
       
Để thực hiện đầy đủ các thủ tục, đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất huyện Chiêm Hóa để được hướng dẫn chi tiết.

Câu hỏi cùng chuyên mục