,

Cấp giấy phép xả thải

Vi Quang Huy - lego3137@gmail.com
HỎI:

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường
Công ty chúng tôi thành lập hoạt động trong lĩnh vực y tế, có thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại. Dự kiến hoạt động có phát sinh nước thải y tế (chúng tôi có lắp đặt hệ thống xử lý chất thải y tế). Quy mô xả thải dự kiến: nước thải sinh hoạt thông thường (15m3/ngày đêm), nước thải y tế (5m3 ngày đêm)
Hỏi:
1. Điều kiện để công ty chúng tôi được cấp giấy phép xả thải (ĐTM và giấy phép xả thải của Tòa nhà hiện tại không có hạng mục nước thải y tế) theo quy định hiện hành?
2. ĐTM/kế hoạch bảo vệ môi trường có phải là thành phần hồ sơ bắt buộc khi cấp giấy phép xả thải không?
Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI:
Về nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:
Câu 1: Do câu hỏi của độc giả gửi chưa nêu rõ về hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà trung tâm thương mại. Do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Do hoạt động của phòng khám có phát sinh cả nước thải sinh hoạt và nước thải y tế nên cơ sở khám, chữa bệnh phải có hệ thống thu gom xử lý nước y tế thải tách riêng với hệ thống thu gom xử lý nước sinh hoạt.
- Đối với nước thải sinh hoạt, nếu trung tâm thương mại có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì đơn vị có thể làm việc với trung tâm thương mại để được đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của trung tâm thương mại.
Nếu trung tâm thương mại không có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và không được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì đơn vị phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và phải thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật tài nguyên nước.
- Đối với nước thải y tế, đơn vị phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định và phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại điểm e khoản 5 Điều 3 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu đơn, mẫu giấy phép, nội dung đề án, nội dung báo cáo trong hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, điều kiện để được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước như sau:
+ Có đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phù hợp với chức năng của nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
+ Tổ chức, cá nhân lập đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
+ Có phương án, biện pháp xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận.
+ Có thiết bị, nhân lực hoặc có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ năng lực thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp đã có công trình xả nước thải) hoặc có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải (đối với trường hợp chưa có công trình xả nước thải).
Câu 2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường  không phải là thành phần hồ sơ bắt buộc nhưng là tài liệu để làm căn cứ cho cơ quan nhà nước khi thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho đơn vị.

Câu hỏi cùng chuyên mục