Báo cáo hoàn thành đề án bvmt chi tiết

Tuấn Anh - nejiloveyoy12@gmail.com
HỎI:

Kính gửi Sở TNMT,
Công ty tôi đã được phê duyệt Đề án BVMT chi tiết năm 2009. Năm 2011 chúng tôi mở rộng, nâng công suất trong đó đã hoàn tất việc xây dựng hệ thố g xử lý nước thải mới 100%. Năm 2013, chúng tôi mới lập Đề án BVMT chi tiết mới, trong đó đã nêu đầy đủ các hạng mục công trình bvmt đã xây dựng năm 2011, không phát sinh hạng mục nào mới và đã được phê duyệt. Tôi xin hỏi công ty tôi có phải thực hiện lập báo cáo hoàn thành đề án BVMT nữa không vì đến nay các công trình bvmt không thay đổi so với đề án phê duyệt năm 2013.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường “Sau khi hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại quyết định phê duyệt đề án chi tiết, gửi văn bản báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình đến cơ quan thẩm định, phê duyệt để kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 Thông tư này”. Như vậy, vấn đơn vị phải báo cáo hoàn thành toàn bộ các công trình BVMT theo quy định. Tuy nhiên đến nay, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 đã hết hiệu lực thi hành

Câu hỏi cùng chuyên mục