,

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Nguyễn Tuấn Anh - nguyentuananh.ktmt@gmail.com
HỎI:

Khi đơn vị Tôi lập báo cáo giám sát môi trường, nộp về phòng tài nguyên môi trường để báo cáo thì có cần phải xin xác nhận không? hay chỉ nộp trình lên là xong. Xin cảm ơn!!!

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo mục 5.2 Chương 5, Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì việc giám sát môi trường xung quanh phải được thực hiện với tần suất tối thiểu 06 tháng/lần. Đơn vị bạn có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bản, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố nơi có dự án 01 bản và không phải xin xác nhận.

Câu hỏi cùng chuyên mục