,

nội dung trong thông tư 34/2012/TTLT-BCT_BTNMT

Đinh Đăng Lâm - dinhdanglam@gmail.com
HỎI:

Theo mục 2 điều 16 của thông tư quy định :"Đối với các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phép tiếp tục nhập khẩu phế liệu theo quy định trong thời hạn Giấy chứng nhận còn hiệu lực thực hiện. Sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, thương nhân chỉ được phép nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư này."
Vậy xin hỏi mục trên được thực hiện cho những thương nhân nào? Còn những thương nhân nhập phân phối trước đây không trực tiếp SX nhưng giấy phép vẫn còn hiệu lực thì có được áp dụng vào mục trên không? Xin trả lời
Xin trân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Ngày 15/11/2012, Liên Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 và thay thế cho Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.
Những thương nhân thực hiện theo Mục 2 Điều 16 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT "Đối với các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường, được phép tiếp tục nhập khẩu phế liệu theo quy định trong thời hạn Giấy chứng nhận còn hiệu lực thực hiện. Sau thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, thương nhân chỉ được phép nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư này." bao gồm các đối tượng thương nhân sau:
- Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.
- Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.
- Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế.
Đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 khi giấy phép vẫn còn hiệu lực: Vẫn được áp dụng cho đến thời hạn Giấy chứng nhận hết hiệu lực (Quy định tại Mục 2 Điều 16 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012).

Câu hỏi cùng chuyên mục