,

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN

viet anh - vietanh8x.hua@gmail.com
HỎI:

Khi phát hiện hành vi tàu cát hút cát sỏi trái phép tại khu vực không được cấp phép khai thác cát sỏi (khoáng sản), UBND cấp xã cần thực hiện những nhiệm vụ gì? Khi ubnd cấp xã bắt được tàu hút cát đó thì trình tự xử lý(bb vphc; qđ), thẩm quyền giải quyết ntn để ra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi và tang vật vi phạm (VD trường hợp tàu cát có giá trị 100 triệu đồng, có tỷ lệ % còn lại là 30%= 30triệu đồng).
Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
- Khi phát hiện hành vi tàu cát hút cát, sỏi trái phép tại khu vực không được cấp phép khai thác cát sỏi (khoáng sản), Ủy ban nhân dân cấp xã cần thực hiện những nhiệm vụ theo trình tự sau đây:
+ Yêu cầu tầu dừng hút cát, sỏi.
+ Lập biên bản kiểm tra có chữ ký của các thành phần tham gia và đối tượng vi phạm, trong đó xác định rõ: chủ tầu và người vi phạm, số lượng tầu, vị trí khai thác trái phép, khối lượng cát, sỏi đã hút lên tầu, thời gian tầu vi phạm,...
+ Tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân huyện/thành phố và các cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh) để phối hợp giải quyết.
- Khi Ủy ban nhân dân cấp xã bắt được tàu hút cát đó thì trình tự xử lý (Biên bản vi phạm hành chính; Quyết định), thẩm quyền giải quyết như thế nào để ra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi và tang vật vi phạm (Ví dụ: trường hợp tàu cát có giá trị 100 triệu đồng, có tỷ lệ % còn lại là 30%= 30triệu đồng):
Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ, theo các hình thức sau đây:
“a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;
d. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, e và điểm i khoản 3 Điều 2 Nghị định này”.
Điểm c, e và điểm i khoản 3 Điều 2 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP:
“c. Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường;
e. Buộc san lấp, tháo dỡ công trình vi phạm; buộc dỡ bỏ, di dời các vật gây cản trở dòng chảy; buộc di chuyển máy móc, thiết bị, tài sản ra khỏi khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản.
i. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra”. 
Trường hợp vượt quá thẩm quyền chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp như ví dụ của bạn nêu, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố.

Câu hỏi cùng chuyên mục