Thủ tục khai thác khoáng sản

phạm dương quỳnh - duongquynhmdc@gmail.com
HỎI:

Các mỏ do tỉnh cấp có cần thiết kế khai thác không nếu đã có thiết kế cơ sở, đơn xin đăng ký hoạt động nội dung như thế nào?

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Trước khi thực hiện khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp, Chủ đầu tư (doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác) phải lập thiết kế khai thác mỏ phù hợp với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.
Đơn xin đăng ký hoạt động như bạn hỏi chính là đơn lập theo các mẫu quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; cụ thể là mẫu số 07. Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản; mẫu 11. Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản được gửi kèm theo Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở khi đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Câu hỏi cùng chuyên mục