Cơ quan ký duyệt giấy phép khai thác khoáng sản

Đặng Hoàng Anh - anhdh240@gmail.com
HỎI:

Theo em được biết thì giấy phép khai thác khoán sản sẽ được ký duyệt bởi Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, nếu giấy phép chỉ được ký duyệt bởi ủy ban nhân dân tỉnh thì có hợp lệ không ạ? vì trong tỉnh thì ủy ban nhan dân tỉnh là lớn nhất rồi nên không cần dấu của bộ môi trường nữa ạ.
Em cảm ơn ạ.

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Cơ quan ký duyệt giấy phép khai thác khoáng sản:
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản (giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản) là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản:
“1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản”.
Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 27. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản tại Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản:
“1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏkhoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
..........
3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
Như vậy, vấn đề bạn hỏi được trả lời như sau:
- Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được đăng ký nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đăng ký nhà nước tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Câu hỏi cùng chuyên mục