Quan trắc môi trường trong khai thác mỏ

ngocdien - hacbadien109@gmail.com
HỎI:

Đơn vị em có 02 điểm mỏ vẫn còn hạn khai thác và 01 xưởng chế biến quặng. Nhưng trong năm nay tình hình công ty gặp nhiều khó khăn nên đã tạm dừng không khai thác và sản xuất nữa? Cho em hỏi như vậy có phải làm báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ nữa không? Em xin cảm ơn

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong trường hợp này đề nghị đơn vị gửi  báo cáo tình hình sản xuất của đơn vị về Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời nêu đề nghị với Sở xin tạm dừng không thực hiện báo cáo kết quả quan trắc định kỳ trong thời gian tạm dừng hoạt động sản xuất để Sở xem xét chấp thuận.

Câu hỏi cùng chuyên mục