,

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT 2019

Huyền - thanhhuyenmai1707@gmail.com
HỎI:

những quy định nào trong văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT 2019 nhằm hạn chế lạm dụng yêu cầu phải làm báo cáo đtm đối với loại hình dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH về hợp nhất văn bản pháp luật quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó (sau đây gọi tắt là văn bản sửa đổi, bổ sung) vào văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy trình, kỹ thuật quy định tại Pháp lệnh này.
2. Văn bản được hợp nhất là văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản được sửa đổi, bổ sung.
3. Văn bản hợp nhất là văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung.
4. Ký xác thực văn bản hợp nhất là việc người có thẩm quyền ký xác nhận tính chính xác về nội dung và kỹ thuật hợp nhất của văn bản hợp nhất.

Điều 3. Nguyên tắc hợp nhất văn bản

1. Chỉ hợp nhất văn bản do cùng một cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất.
3. Tuân thủ trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản.
Như vậy, theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Pháp lệnh thì văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT chỉ là văn bản đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó “Nghị định 40/2019/NĐ-CP” vào văn bản được sửa đổi, bổ sung “Nghị định 18/2015/NĐ-CP” theo quy trình, kỹ thuật quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục