,

Thủ tục môi trường

Ngô Thị Tuyết Nữ - Khu công nghiệp Long Bình An
HỎI:

“Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi gặp một số vấn đề về môi trường sau, mong được sự tư vấn hồi đáp của sở để công ty thực hiện theo đúng quy định. Trong ĐTM cũ chúng tôi có cam kết và xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 20m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, hiện tại mức xả thải đạt mức 60m3/ngày.đêm. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải xử lý đạt mức 60m3/ngày.đêm thì có cần cập nhật bổ sung hệ thống xử lý 60m3/ngày.đêm vào ĐTM không? Có cần xin giấy phép xả thải với công suất 60m3/ngày.đêm không, ngoài ra còn cần hoàn thành thêm các thủ tục gì nữa không?”

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

(1) Qua rà soát hồ sơ các dự án đầu tư sản xuất tại Khu công nghiệp Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), không có dự án nào được phê duyệt ĐTM với khối lượng nước thải sinh hoạt 20m3/ngày.đêm.

(2) Đối với nội dung ĐTM: Nội dung câu hỏi của bạn chưa rõ về loại hình sản xuất, quy mô sản xuất, nguyên nhân làm phát sinh nước thải sinh hoạt từ 20m3 lên 60m3/ngày.đêm (như: tăng quy mô, công suất so với dự án đã được phê duyệt ĐTM,...), nên chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể câu hỏi của bạn. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các trường hợp như sau:

- Theo quy định tại điểm 2, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường: “2. Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:

a) Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

b) Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) ....”

Dự án thuộc trường hợp nêu trên, Chủ dự án phải thực hiện lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền, thẩm định phê duyệt và chỉ được thực hiện những thay đổi nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó).

- Đối với dự án đã đi vào vận hành không thuộc đối tượng phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án tự quyết định, không phải báo cáo cơ quan phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (quy định tại khoản 6, Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi triển khai dự án để được hướng dẫn cụ thể.

(3) Đối với nội dung cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Nội dung câu hỏi của bạn chưa nêu rõ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hay chưa, nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để trả lời cụ thể câu hỏi của bạn. Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012: Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

- Trường hợp doanh nghiệp của bạn đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng xả thải lớn nhất quy định trong giấy phép là 20m3/ngày.đêm và hiện tại mức xả thải đạt 60m3/ngày.đêm: Không thuộc trường hợp được điều chỉnh giấy phép, doanh nghiệp của bạn phải lập lại hồ sơ xin cấp Giấy phép xả nước thải với lưu lượng 60m3/ngày.đêm (quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 23 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ).

- Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Doanh nghiệp phải thực hiện lập thủ tục xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục