,

lập báo cáo DTM

Phạm Duy - lanretestar@gmail.com
HỎI:

Tôi muốn hỏi: 1 dự án nhà ở đã lập Cam kết bảo vệ môi trường từ 2007, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ. Hiện tại theo nhiều thông tin, dự án này cần lập DTM. Vậy trong trường hợp nào thì dự án phải lập DTM? Tôi xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Luật bảo vệ môi trường năm 2014: “4. Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận”. Do đó, dự án nhà ở của Công ty bạn đã được cơ quan có thẩm quyền đăng ký, xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, Công ty bạn phải lập và đăng ký lại Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 “5. Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt”. Do đó, nếu hiện nay quy mô sản xuất dự án của Công ty bạn thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Công ty bạn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục