Số lượng đất đá bốc xúc thải ra

Trịnh Thị Thu Hà - baobinh2712@gmail.com
HỎI:

Em muốn hỏi để xác định số lượng bốc xúc thải ra để xác định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản> Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 66/2016?TT-BTC có quy định:
3. Số lượng đất đá bốc xúc thải ra (Q1) trong kỳ nộp phí được xác định căn cứ vào tài liệu dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc căn cứ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Vậy theo quy định trên thì đối với mỏ đá vôi Yên Lĩnh do Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang thì xác định sản lượng bốc xúc thải căn cứ vào tài liệu gì ạ

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và môi trường trả lời như sau:
Để biết chi tiết cách xác định số lượng bốc xúc thải ra để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 66/2016/TT-BTC như nội dung bạn hỏi. Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh hoặc Chi cục thuế các huyện, thành phố.

Câu hỏi cùng chuyên mục