,

TỰ KIẾM TRA MÔI TRƯỜNG

LÂM KIM TUYỀN - tuyen.ty16897@gmail.com
HỎI:

XIN CHÀO ANH/CHỊ
EM TÊN TUYỀN, HIỆN ĐANG LÀM TẠI 1 CÔNG TY MAY MẶC GIA CÔNG ĐỒ LÓT. ANH/CHỊ CHO E HỎI BÊN CÔNG TY E MUỐN TỰ KIỂM TRA VỀ MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ THÌ CẦN NHỮNG THÔNG TIN VÀ HỒ SƠ NÀO Ạ
EM XIN CÁM ƠN
TRÂN TRỌNG

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:
Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định tại Điều 68 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:
a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
b) Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật;
c) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động;
d) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;
đ) Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường.
2. Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng thuộc các trường hợp sau phải có khoảng cách bảo đảm không có tác động xấu đối với khu dân cư:
a) Có chất dễ cháy, dễ nổ;
b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;
c) Có chất độc hại đối với người và sinh vật;
d) Phát tán bụi, mùi, tiếng ồn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người;
đ) Gây ô nhiễm nguồn nước.
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường phải có bộ phận chuyên môn hoặc nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường; phải được xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của Chính phủ.
4. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoài ra, Công ty của bạn phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hồ sơ ĐTM hoặc Kế hoạch BVMT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận.
Như vậy, Đơn vị bạn muốn tự kiểm tra về môi trường nội bộ thì cần tham khảo quy định nêu trên và Hồ sơ môi trường của Công ty để lựa chọn nội dung phù hợp với cơ sở của mình.

Câu hỏi cùng chuyên mục