,

Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Nguyễn Trọng Hải - haint.22895@gmai.com
HỎI:

Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Theo nghị định 40/2019-NĐ-CP thì trong quá trình lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường có phải thực hiện quan trắc môi trường nền hay không?. Kính mong Sở Tài Nguyên và Môi trường giải đáp thắc mắc này. Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ điểm 1.4 Chương I, mẫu số 2b phụ lục VII mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường về “Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường” quy định thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án: “Tổng hợp dữ liệu về hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong thời gian ít nhất 02 năm gần nhất, trong đó làm rõ chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án, môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án”. Do đó, khi thực hiện lập kế hoạch BVMT, phải thực hiện tổng hợp dữ liệu về hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án trong thời gian ít nhất 02 năm gần nhất (nêu rõ nguồn số liệu sử dụng). Trường hợp khu vực triển khai dự án chưa có đánh giá về hiện trạng môi trường, đơn vị nên thực hiện quan trắc môi trường (tại thời điểm bắt đầu triển khai dự án) không khí, nước mặt để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường và khả năng chịu tác động khi triển khai dự án.

Câu hỏi cùng chuyên mục