,

Lập hồ sơ bảo vệ môi trường

Bùi Văn Đức - mylovecb24@gmail.com
HỎI:

Hiện nay tôi đang kinh doanh nước sinh hoạt đã hoạt động từ năm 2000 mà không có hồ sơ môi trường với công xuất khai thái nước sông 6000m3/ngày. Tại thời điểm hiện tại tôi phải lập các hồ sơ gì về môi trường và tôi có bị xử phạt đối với lỗi vi phạm trên hay không

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 22 Nghị định của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực hợp nhất tại văn bản số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 quy định “ các sự án, cơ sở đi vào vận hành mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ về môi trường tương đương, thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Do đó, đơn vị bạn hoạt động kinh doanh nước sinh hoạt từ năm 2000 mà không có hồ sơ môi trường, đơn vị bạn đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp dự án, cơ sở của bạn phù hợp về quy hoạch, đơn vị của bạn phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho hoạt động khai thác nước sông công suất 6.000m3/ngày gửi UBND cấp huyện để xác nhận theo quy định.

Câu hỏi cùng chuyên mục