Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Nguyễn Thị Dung - 95dungnguyen@gmail.com
HỎI:

Hiện nay, công ty mình đã đivaaof hoạt động hệ thống xử lý nước thải theo DTm đã được phê duyệt được 10 năm. Tuy nhiên, do hệ thống xuống cấp nên công ty đã thiết kế hệ thống mới khác biệt hoàn toàn với công nghệ cũ và thay đổi công suất thiết kế để dự phòng cho tương lai. Cho mình hỏi công ty có thuộc đối tượng phải lập lại DTM không?Nếu công ty làm hồ sơ xin cải tạo hệ thống xử lý nước thải báo cáo lên sở thì có phải lập lại DTM nữa không? Công ty có được tự ý xây dựng hệ thống xử lý nước thải mà không xin phép sở không?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

- Căn cứ khoản 6, điều 1 Nghị định 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ: “Nếu thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường” thì dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Theo quy định trên, để xác định được đơn vị có phải lập báo cáo ĐTM hay không? đơn vị bạn phải có đánh giá chi tiết về công nghệ xử lý, so sánh với công nghệ xử lý đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo cơ quan phê duyệt xem xét, trả lời.

Câu hỏi cùng chuyên mục