,

hệ thống bộ máy tổ chức quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương tỉnh tuyên quang

đỗ thị hương - bichhuongmt42c@gmail.com
HỎI:

hệ thống bộ máy tổ chức quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương tỉnh tuyên quang

TRẢ LỜI:
Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
- Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Cấp xã: Cán bộ địa chính, xây dựng.

Câu hỏi cùng chuyên mục