,

chế độ giao đất có thu tiền khi Nhà nước thu hồi đất

Vũ Đình Đà - tytphucthinh@gmail.com
HỎI:

1. Gia đình tôi bị thu hồi 267/750m2 đất nông nghiệp (35,6%) để xây dựng khu dân cư chia lô bán đấu giá.
- Sau khi trao đổi thống nhấtm gia đình được giao lại một ô đất ở tại khu dân cư UBND huyện Chiêm Hoá đã quyết định phê duyệt phương án giao 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất với mức giá khởi điểm của lô đấu giá và tôi đã nộp đầy đủ số tiền ghi trong quyết định phê duyệt.
- Việc thu tiền sử dụng với mức giá khởi điểm của lô đất lúc đấu giá có đúng không? vì theo Quyết định số 23/2008/QĐ - UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 22/12/2008 (UBND huyện áp dụng văn bản này để giao đất cho tôi). Tôi không được hưởng các khoản
+ Giá đất được giao của diện tích 8% số bị thu hồi bằng giá đất nông nghiệp tương ứng bị thu hồi + chi phí đầu tư xây dựng khu dân cư bình quân.
+ Diện tích còn lại của lô đất được giao bằng giá đất ở có điều kiện tương ứng tại thời điểm thu hồi.
2. Khi tôi được nhận GCN quyền sử dụng đất đó, tôi phải nộp lệ phí thẩm định cấp GCN là 500.000đ có đúng không? vì theo tôi hiểu: Nhà nước thu hồi đất của gia đình tôi, giao lại cho gia đình tôi 01 lô đất có thu tiền sử dụng đất là trách nhiệm lập hồ sơ thu hồi, bồi thường thiệt hại, giao đất, cấp GCN quyền sử dụng đất Nhà nước đã làm và được thẩm định, quyết định; sao lại thu phí với gia đình tôi?
3. Hiện tại gia đình tôi đã nộp tiền theo mức giá khởi điểm, UBND huyện chưa khảo sát giá đến nay UBND huyện có điều chỉnh mức giá khởi điểm thấp hơn thì gia đình tôi được hưởng mức giá nào? vì chưa bàn giao mặt bằng cho gia đình tôi.

TRẢ LỜI:
Nội dung ông hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

    1. Nội dung trình bày của ông không nêu rõ thửa đất bị thu hồi nằm trong ranh giới xã hay thị trấn, đồng thời cũng không nêu rõ hộ gia đình ông thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất Nông nghiệp hay hộ phi nông nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường nêu 02 trường hợp cụ thể để ông nghiên cứu, áp dụng vào thực tế của gia đình:
   - Trường hợp hộ gia đình ông trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất theo quy định của pháp luật thì được hưởng các chính sách quy định tại Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
   - Trường hợp gia đình ông không thuộc đối tượng nêu trên thì không được hưởng các chính sách quy định tại Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

    2. Việc thu phí thẩm định cấp GCN QSD đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được áp dụng theo quy định tại Nghị Quyết 44/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh. Đối tượng nộp phí Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới và trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (không thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu).
Như vậy:
- Nếu hộ gia đình ông thuộc trường hợp được nhà nước giao đất và được cấp GCN QSD đất ở lần thứ 2 (cụ thể là được nhận GCN QSD đất ở lần thứ 2 với thửa đất ở thứ 2) trở lên thì phải nộp phí theo quy định đối với đất ở đô thị là 500.000đ và đất ở nông thôn là 250.000đ. 
- Nếu hộ gia đình không thuộc đối tượng nộp Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất nêu trên thì không phải nộp phí thẩm định.

3. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thực hiện theo Khoản 1 điều 4 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ. Nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.
     Về việc này ông có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm Hóa hoặc Chi cục Quản lý đất đai, Sở tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, trả lời cụ thể. Khi đến liên hệ cần mang theo toàn bộ giấy tờ có liên quan đến việc thu hồi, giao đất của gia đình ông.

Câu hỏi cùng chuyên mục