Xin nâng cấp, cải tạo, mở rộng quy mô hệ thống xử lý nước thải

Lê Nguyễn Hiền Lương - lenguyenhienluong@gmail.com
HỎI:

Công ty tôi đang lên phương án nâng cấp, cải tạo, mở rộng quy mô hệ thống xử lý nước thải hiện có để nước thải đầu ra đạt cột A-QCVN 14:2008/BTNMT. Vậy xin hỏi quý Sở, công ty phải làm các thủ tục liên quan như thế nào? Có cần thiết phải làm báo cáo trình bày phương án nâng cấp, cải tạo trình lên Sở TNMT để xin giấy phép nâng cấp cải tạo không ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, trường hợp có thay đổi công nghệ xử lý của công trình xử lý chất thải theo hướng tốt hơn so với công nghệ đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường thì không phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Câu hỏi cùng chuyên mục