Thời gian đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi truong

Vũ Huệ - huevu1836@gmail.com
HỎI:

Cho em hỏi dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải lập dự án trong khoảng thời gian nào để không bị xử phạt và muộn nhất là khi nào ạ?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Tại điều 31 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định thời điểm đăng ký, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường: “Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

Câu hỏi cùng chuyên mục