,

Sử dụng hoá chất trong xử lý nước thải

Nguyễn Thị Thu Cúc - ladycuccuc14@gmail.com
HỎI:

Xin chào quý cơ quan,
Nhà máy em hiện tại đã có đánh giá tác động môi trường nhưng nay muốn thay đổi đơn vị xử lý nước thải, hoá chất xử lý nước thải có khác biệt so với trong báo cáo ĐTM, như vậy có được không ạ?

Cảm ơn quý cơ quan ạ,
Mong nhận được phản hồi sớm ạ,

TRẢ LỜI:

Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

1. Việc lựa chọn đơn vị xử lý nước thải là do đơn vị bạn tự lựa chọn, không thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và môi trường.

2. Đối với việc thay đổi hóa chất xử lý nước thải:

Điểm c, khoản 5, Điều 4 Thông tư số 25/2019/TT-BTNM ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Đối với các thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 15 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, chủ dự án tự xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thể hiện trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
 
Như vậy, đơn vị của bạn có thể sử dụng hóa chất khác để xử lý nước thải và phải đảm bảo: hóa chất xử lý phải được phép sử dụng tại Việt Nam; phù hợp với công nghệ xử lý nước thải; quá trình sử dụng hóa chất xử lý không phát sinh các vấn đề ô nhiễm, sự cố môi trường; Nước thải sau khi xử lý tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu theo cam kết trong ĐTM của dự án. Đơn vị của bạn phải báo cáo việc thay đổi với cơ quan quản lý.

Câu hỏi cùng chuyên mục