,

Phải làm những thủ tục gì, có phải đóng thuế không?

Phạm Thị Minh Hiền - minhien.tq@yahoo.com
HỎI:

Phạm Thị Minh Hiền - TT Son Duong, Tuyen Quang:

Nhà tôi đã được cấp GCNQSDĐ, hiện tôi muốn chuyển nhượng một phần diện tích của lô trên cho chị gái tôi. Vậy cần phải làm những thủ tục gì, có phải đóng thuế không?

TRẢ LỜI:
Nội dung bà hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

          Về trình tự thủ tục Bà phải làm đồng thời thủ tục tách thửa kết hợp với thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Điều 148 của Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004. Khi giải quyết thủ tục chuyển nhượng Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tách thửa, cấp mới GCNQSDĐ cho bạn và chị gái của bạn. Tuy nhiên, nếu diện tích bạn chuyển nhượng QSDĐ cho và hoặc diện tích của thửa đất còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 thì không được thực hiện việc chuyển nhượng.

          Việc nộp thuê chuyển quyền: Theo quy định tại 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chinh hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất thì trường hợp bạn được quyền tặng đất cho chị ruột thì không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Câu hỏi cùng chuyên mục