,

Ô nhiêm môi trường do BQL và khai thác công trình thủy nông

Phan Giang - giangsonphan12@gmail.com
HỎI:

Kính thưa sở tài nguyên môi trường tỉnh tuyên Quang. Cho e xin hỏi e muốn phản ánh về việc ô nhiễm môi trường do Ban quản lý và khai thác công trình thủy nông tỉnh tuyên quang thì đến đâu phản ánh, e đã đến phản ánh với đến bộ quản lý nhưng vẫn chưa được giải quyết. Giờ e phải đến đâu để phản ánh tiếp

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Đối với trường hợp bạn hỏi và đã phản ánh đến Ban quản lý và khai thác công trình thủy nông Tuyên Quang nhưng chưa được giải quyết. Để giải quyết dứt điểm bạn cần liên hệ với Lãnh đạo của Ban quản lý và khai thác công trình thủy nông Tuyên Quang và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giải quyết; hoặc bạn phản ánh tới UBND phường Ỷ La đề nghị kiểm tra giải quyết yêu cầu Ban quản lý và khai thác công trình thủy nông Tuyên Quang tuân thủ nghiêm các quy định về thu gom, xử lý rác thải, quy định về an toàn công trình thủy lợi trong khu đô thị.

Câu hỏi cùng chuyên mục