,

Hồ sơ môi trường bị thất lạc

Nguyễn An Ninh - phucannguyen01@gmail.com
HỎI:

Kính chào quý cơ quan,
Công ty tôi có thuê lại cây xăng của một DNTN. Nhưng hồ sơ môi trường đã bị thất lạc. Vậy đến thời điểm hiện tại tôi nên làm lại hồ sơ môi trường là đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay kế hoạch bảo vệ môi trường?
Kính mong quý cơ quan giải đáp thắc mắc.

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại mục 6 khoản 12 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường “6. Trường hợp có thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chủ dự án, chủ cơ sở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký và thông báo cho cơ quan đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường biết việc thay đổi”. Dó đó, khi Công ty bạn được chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu đã được cơ quan có thẩm quyền đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, Công ty bạn có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký.

Theo quy định, hồ sơ môi trường của các dự án, cơ sở đều được lưu giữ tại cơ quan đã thực hiện đăng ký, xác nhận. Khi kế hoạch bảo vệ môi trường bị thất lạc, bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan đã đăng ký, xác nhận để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi cùng chuyên mục