,

Báo cáo giám sát môi trường "GSMT"

Nguyễn Thanh Triều - trieunt.tv@petrolimex.com.vn
HỎI:

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước về môi trường cấp huyện, cấp xã có bắt buộc tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường không? Nếu có thì thực hiện theo quy định tại Nghị định, thông tư nào?

TRẢ LỜI:
Vấn đề bạn hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường quy định thẩm quyền, trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường là cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh và UBND cấp huyện, không phân cấp tới UBND cấp xã.

Vệc thực hiện quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường được quy định rõ trong nôi dung kế hoạch bảo vệ môi trường được hướng dẫn tại khoản 8, Mục 1, phụ lục kèm theo của Nghị định 40/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, cụ thể:

- Tại mục 1.4 trong nội dung kế họach hoạch bảo vệ môi trường quy định phải làm rõ hiện trạng môi trường khu vực triển khai dự án, phải làm rõ chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án, như môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp từ dự án và môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án (như vậy các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường phải thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí và nước mặt);

- Khi dự án đi vào hoạt động Chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc, giám sát môi trường với tần suất và thông số đúng với cam kết tại mục 3.2 chương 3 kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

Câu hỏi cùng chuyên mục