Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Nghị định 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
2. Thông tư 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000  
3. Thông tư 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000  
4. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
5. Nghị định số 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
6. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
7. Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT ngày 09/06/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
9. Quyết định 689/QĐ-TTg 2022 ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu
10. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT ngày 07/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Văn bản hợp nhất về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường