Quản lý đất đai

Đo đạc, bản đồ, viễn thám

Khí tượng, thủy văn, biến đổi khí hậu

Môi trường

Tài nguyên nước

Địa chất, khoáng sản

Chuyển đổi số

Tài nguyên - Môi trường

Thanh tra

Khoa học - Công nghệ

Tin huyện, thành phố

Hợp tác quốc tế

Chính trị - Xã hội

Văn bản mới

1. Kế hoạch số 04/KH-BTNMT ngày 15/05/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường
2. Thông tư 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
3. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 của Chính phủ: Sửa đổì, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
4. Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
5. Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
7. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 01/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
9. Văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
10. Quyết định số 569/QĐ-BTNMT ngày 14/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

Bộ Tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Tài nguyên môi trường