16. Quyết định 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17. Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa;......
18. Quyết định 1437/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 v/v công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính Lĩnh vực Khoáng sản; Môi trường; Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
19. Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 v/v Công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
20. Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
21. Văn bản số 3696/UBND-KSTT ngày 22/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
22. Quyết định số 845/QQĐ-UBND ngày 29/7/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích..
23. Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
24. Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT ngày 26/6/2015 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
25. Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 công bố danh mục thủ tục chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
26. Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
27. Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
28. Quyết định 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014 v/v công bố TTHC mới ban hành, TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
29. Quyết định 563/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2015 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
30. Bộ Thủ tục hành chính ban hành kem theo Quyết Định 1839/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường