16. Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17. Quyết định 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18. Quyết định 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014 v/v công bố TTHC mới ban hành, TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
19. Quyết định 563/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2015 v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
20. Bộ Thủ tục hành chính ban hành kem theo Quyết Định 1839/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21. Thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 27/6/2012)
22. Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang